Na osnov člana 64.stav (1) tačka (6), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22),podyakonskih akata, na Preporuku Komisije za javu nabavku, broj: 184/23, od 12.06.2023.godine, u postupku javne nabavke „Rekonstrukcija i sanacija krovnih površina na parceli k.č. 1085/20 u  krugu Poslovne zone a.d. Banja Luka“, Direktor društva donosi:

LEAVE A REPLYYour email address will not be published. Required fields are marked *Your Name

Poslovna zona Banja Luka je uređeno građevinsko zemljište, sa površinom oko 80 ha, smještena na desnoj obali rijeke Vrbas s istočne strane grada Banja Luka, udaljena od administrativnog središta Grada oko 2 km.

© 2021 Autorska prava pripadaju Poslovna zona a.d. Banja Luka. Sva prava zadržana.